ประวัติศาสตร์ชุมชน

วิถีชีวิตในชุมชน

วิดีโอนำเสนอเรื่องราวของชุมชนวังกรด ผ่านคำบอกเล่าของชาวบ้านวังกรด ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากอดีตถึงปัจจุบัน ตั้งแต่เริ่มมีการก่อตั้งไปจนถึงการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของชุมชน

เรื่องราวทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน จากการสืบทอดภูมิปัญญาต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ วัฒนธรรม ศิลปะ ไปจนถึงวิธีการทำอาหาร

การปรับปรุงตัวเรือนอาคาร

การก่อสร้างอาคาร

เรือนไม้โบราณในชุมชนคือหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของวังกรด การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอาคารต่างๆในชุมชนล้วนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งในลักษณะของการพัฒนาและเสื่อมถอย การบันทึกองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรือนต่างๆคือหนึ่งในหนทางที่จะรักษาภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาไม่ให้สูญหายไป อนิเมชั่นแสดงกระบวนการก่อสร้างอาคารเรือนไม้สองชั้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของชุมชนวังกรด

หมอกจุดจากการแสกนอาคารในชุมชน

หนึ่งในขั้นตอนการสำรวจข้อมูลของย่านเก่าวังกรด อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อจัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์เสมือนนั้น ทางคณะผู้จัดทำได้ใช้สแกนเนอร์สามมิติเป็นอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลเชิงกายภาพของกลุ่มอาคารที่มีคุณค่า วีดีโอนี้นำเสนอภาพอนิเมชั่นของหมอกจุด (Point cloud) ซึ่งเป็นผลลัพท์ที่ได้จากการแสกนอาคารในชุมชนวังกรด เพื่อแสดงถึงสภาพปัจจุบันของชุมชนและและเรือนไม้ประเภทต่างๆ